احداث و بازسازی مسیل مقصود بیک

محل پروژه : ایران ، تهران

تاریخ شروع پروژ : 95/06/17

کارگزار : شهرداری منطقه یک تهران