پایدارسازی خیابان یاران (دارآباد)

محل پروژه : ایران ، تهران

تاریخ شروع پروژه  : 94/02/09

تایرخ اتمام پروژه  :  95/05/09

کارگزار : شهرداری منطقه یک تهران