پایدارسازی خیابان بهشتی زاده (گلابدره)

محل پروژه : ایران ، تهران

تاریخ شروع پروژه :94/01/20

تایرخ اتمام پروژه : 93/02/08

کارگزار : شهرداری منطقه شش تهران