پایدار سازی خیابان مرجان (بوکان)

محل پروژه : ایران ، تهران

تاریخ شروع پروژه : 93/03/28

تایرخ اتمام پروژه : 94/02/26

کارگزار :  سازمان عمران مناطق شهرداری تهران