احداث بوستان محلی اوین درکه

محل پروژه : ایران ، تهران

متراژ : 4628 مترمربع

تاریخ شروع پروژه :92/05/13

تایرخ اتمام پروژه : 93/05/13

کارگزار : شهرداری منطقه دو  تهران