احداث بوستان انارستان

محل پروژه : ایران ، تهران

متراژ پروژه : 2390 مترمربع

تاریخ شروع پروژه :92/05/13

تایرخ اتمام پروژه : 93/02/08