احداث بوستان ارمکان

محل پروژه : ایران ، تهران

تاریخ شروع پروژه :92/05/14

تایرخ اتمام پروژه : 94/07/07

کارگزار : شهرداری منطقه دو  تهران