احداث بوستان ارغوان

محل پروژه : ایران ، تهران

متراژ : 4628 مترمربع

تاریخ شروع پروژه :92/05/14

تایرخ اتمام پروژه : 93/02/08

کارگزار : شهرداری منطقه 2 تهران