شهرسازی و جدول گذاری و کانیوبندی شهر خرمشهر

 

 

پیاده رو سازی در سطح خرمشهر

 

 

اجرای عملیات اصلاح هندسی در سطح شهر خرمشهر

 

 

محوطه سازی مسجد جامع خرمشهر

محل پروژه : ایران ، خرمشهر

تاریخ شروع پروژه : 93/12/02

تایرخ اتمام پروژه : 94/06/31

کارگزار : شهرداری منطقه 1