مسجد جامع خرمشهر

مخزن 2000متر مکعبی حکیم _ لاله

مخزن 2000 متر مکعبی اشرفی - نیایش

پیاده رو سازی شهر خرمشهر

پایدارسازی خیابان یاران (دارآباد)

پایدارسازی خیابان بهشتی زاده (گلابدره)

اصلاح هندسی معابر شهر خرمشهر

احداث بوستان ارغوان 

اجرای نهر و جمع آوری ابهای سطحی شهر خرمشهر

اجرای سنگ فرشهای دکوراتیو در سطح منطقه 2

پایدار سازی خیابان مرجان (بوکان)

اجرای مبلمان شهری

اجرای سیستم روشنایی سطح منطقه2

 

احداث بوستان محلی اوین درکه

احداث بوستان انارستان

احداث بوستان ارمکان

احداث و بهسازی مسیل خرگوش دره