اعضا پرسنلء و پرسنل شرکت:

 

 

  •  آقای ابوالفضل نوروزی ورنکش               مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ،کارشناس عمران
  • آقای مهدی پاشا                                        عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه ، دکترای سازه
  • آقای میثم آریش                                      عضو هیئت مدیره و مسئول طراحی سازه ، کارشناس ارشد سازه
  • آقای محمدرضا دهقان                               لیسانس عمران (کارشناس فنی)
  • آقای علی پژوهش                                     کارشناس ارشد عمران (عضو دفتر فنی)
  • خانم سحر مهوشی                                    کارشناس مدیریت بازرگانی (حسابدار)
  • آقای حامد رحیمی                                     کارشناس مدیریت بازرگانی( امور مالی)
  • خانم منیژه رفیعی                                     کارشناس ارشد معماری (مسئول آتلیه طراحی)
  • خانم شیما شجاعی                                     کارشناس معماری (معمار آتلیه طراحی)
  • آقای هوشنگ آزادی بخش                       کارشناس عمران (مهندس اجراء)